Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

 

1) Adatkezelő

 

Tuba István Kárpitos Egyéni Vállalkozó

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Petőfi Sándor u. 5.

Adószám: 66784580-1-33

E-mail cím: tubakarpitos@gmail.com

a továbbiakban: Adatkezelő,

 

A fent domain nevek alat elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzetadatkezelésre vonatkozó tájékoztatást

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban:Felhasználó elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

A Felhasználók a Weboldalon háromféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:- A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezeten megadott, illetve rendelkezésre bocsájtot személyes adatok (lásd I rész).

A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással,annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátot információk (lásd II rész)

Adatvédelmi tisztviselő: Tuba Istbán

E-mail címe: tubakarpitos@gmail.com

 

2) A kezelt adatok köre

Ajánlatkérés:

A Weboldalon az Ajánlatkérés menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, árajánlatot kérjen (a továbbiakban: Ajánlatkérést.

Az Ajánlatkérés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség, ill. szükséges (a *-aljelölt adatok megadása kötelező:- teljes név*;- e-mail cím*;- telefonszám;- fénykép, rajz feltöltése;- üzenet. Adatkezelő a fent jelzet adatokat az ajánlat érvényesség ideje alatt jogszerűen kezeli.

Adatkezelő ajánlat kötöttségének időtartama (egyéb közlés hiányában 1 év.

 

3) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

- Ajánlatkérés során:

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatelvétel és kapcsolatartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése

- Megrendelés során:

A termékek megrendelésével és szállítási szolgáltatással kapcsolatosinformációk ismeretében az Adatkezelő pontos árajánlatot tud adni Felhasználó részéret.

A felhasználói adatok szükségesek a későbbi esetleges panaszkezelés hatékony intézése körében is

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: -

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így

- Ajánlatkérés esetében:

annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 1 évig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Indoklás:

az Adatkezelő által elküldött Árajánlat 1 évig érvényes

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználókérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

4) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Ajánlatkérés, a Megrendelés, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás Felhasználó által bármikor visszavonható.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.

Amennyiben nemsaját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett (Felhasználó hozzájárulásának beszerzése Adatkezelő adatkezelési tevékenységének jogalapja a fenteken túl a törvényi kötelezettségen alapult.

 

5) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adateldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adateldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adateldolgozók végzik:

 

Tárhely-szolgáltató: Domain Regisztráció Kft 1196 Budapest, Nagysándor József u 158.

 

Adateldolgozó csak az Adatkezelő által meghatározott célok elérése érdekében (pl könyvelés,marketng tanácsadás, vásárlói elégedettség mérése stb  kezelhet a Felhasználó személyesadatait, melyeket saját céljai érdekében nem használhat felt Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adateldolgozót vonjon be az adatkezelésbe,amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Adateldolgozó adatkezelési tevékenységéért Adatkezelő felelős

 

Az Adatkezelő kifejezet jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

6) A Felhasználó jogai

 

Felhasználót az alábbi jogok illetik meg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban:

 

Tájékoztatás joga:

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyesadatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adateldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről

A tájékoztatás kérhető e-mailben a tubakarpitos@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2051. Biatorbágy, Petőfi u. 5., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. 

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül,írásban válaszol.

Helyesbítés joga: Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyesadatokat személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesít az érintettet.

Törléshez, zároláshoz, korlátozáshoz való jog:

Felhasználó a fenteken kívül bármikor kérhet az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha jogszabályi előírás alapján (A számvitelről szóló 2000t évi Ct törvény 169t §-ának (1b bekezdése alapján.  

Adatkezelőnek kötelező megtartania a Felhasználó adatait. A zárolás elvégzését követően a Felhasználó adataihoz csak a cégjegyzékben bejegyzet cégvezetők férhetnek hozzá.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelmét nemteljesít, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránt kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő forduláslehetőségéről. 

Tiltakozás joga: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatásvagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tltakozást a kérelem benyújtásától számítot legrövidebb időn belül, de legfeljebb15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve ahatáridő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Adathordozhatóság joga: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátot személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az részben írtak szerint kifejezeten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználóhozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatkus eredményeként rögzítt Az automatkusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatkusan naplózhat. 

7) Adatkezelés

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybe vett Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 
1.) Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.  Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01., a Felhasználó által használt operációsrendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy megtudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél.  Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa. 
2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat? A fent említet technológiákkal gyűjtöt adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adatal. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomonkövetése, és a Weboldal használatal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az Adatkezelő a fenteken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.
3.) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát. 
4.) Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

8) Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazotai, illetve az általa igénybe vett Adateldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő és az Adateldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy hazai jogszabály kötelezi őket. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között:
- a személyes adatok álnevesítését és ttkosítását;
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fent kötelezetségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják, amiért Adatkezelő szintén nem vállal felelősséget. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politkai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézet meggyőződésre, az érdek-képviselet szervezet tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9) Jogérvényesítési lehetőségek 
Adatkezelő a tájékoztatás iránt kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett személy erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintet tszemély jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel.

Ha Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintet személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt („Hatóság”) panasz tétele illeti meg. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtt eljárás kezdeményezése és a bírósági jogorvoslat előtt - az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen Adatkezelőhöz fordulnia a következő elérhetőségek valamenyikén: 
Telefon, Email. 
Amennyiben Adatkezelő és az érintett személy együtműködése nem eredményez jogszerű állapotot, abban az esetben az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:
- a Hatósághoz fordulhat: postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; email: ugyfelszolgalat@naihthut; honlap címe: htp://wwwtnaihthu;
- az érintet személy bírósághoz fordulhat a jogai megsértése esetén, illetve amennyiben az adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a kifogás megvizsgálására meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számítot 30 napon belül. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett személy választása szerint – a per az érintet személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindíthatót. 

10) Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 sz. Rendelet rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése melletegyoldalúan, bármikor módosítsa. 

 

Budapest, 2018 április 30. - Tuba István Kárpitos Egyéni Vállalkozó

Tuba István
Adatkezelő


kárpitos mester karpitostuba.hu

Tuba István kárpitos
Biatorbágy
+36/20-39-17-622